✅ Gratis verzending binnen NL ✅ Vaak binnen 1-2 dagen in huis ✅ Met spoed nodig? Bel ons: 053-7901900 | Whatsapp chat | Stuur mail

Klantenservice: 053-7901900 Whatsapp chat openenalgemene voorwaarden


Wij staan ook aangemeld bij de Europese consumentencentrale

Algemene Voorwaarden en Privacy policy van Graveerheer

De algemene voorwaarden zijn van toepassing, op alle gesloten overeenkomsten op de webshop www.Graveerheer.nl

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Graveerheer (onderdeel van Feesd)

Contactgegevens
Vestigings- en postadres:
Tubbergenbrink 18
7544 HA Enschede
Telefoonnummer: 085-1309412
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17.00 uur
E-mailadres: open mailprogramma »
KvK-nummer: 56119771
BTW-identificatienummer: NL002253919B24

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Graveerheer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Graveerheer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Graveerheer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Elk aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Graveerheer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Graveerheer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Graveerheer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Graveerheer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Graveerheer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Graveerheer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. de wijze waarop- en het adres waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 5 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Graveerheer retourneren, conform de door Graveerheer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending in eerste instantie voor zijn rekening. Naar alle redelijkheid zal worden bepaald of de kosten van terugzending door Graveerheer gedragen zullen worden. Dit wordt enkel in overleg met de klantenservice bepaald.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Graveerheer alleen worden uitgesloten indien Graveerheer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld aan de consument.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Graveerheer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor producten waarvan de originele verpakking niet hersloten kan worden;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 8 – De prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Graveerheer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. Graveerheer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst zoals deze bepaald in het aanbod.
 2. Een door Graveerheer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling, doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden, op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Graveerheer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Graveerheer heeft kennis gemaakt, tijdens het besteld proces of voordat de bestelling aan de consument verzonden is.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het Graveerheer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of kennis is gemaakt aan de consument tijdens het afsluiten van de overeenkomst. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en de reeds ontvangen producten in redelijke staat retour te sturen aan Graveerheer.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Graveerheer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. In het geval een zending niet juist afgeleverd kan worden, als gevolg van door de consument verkeerd afgegeven adresgegevens, is Graveerheer niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen van de levering. Ook kan Graveerheer kosten in rekening brengen voor het opnieuw aanbieden van de zending, als gevolg hiervan.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na plaatsing van een bestelling. In het geval dit door de consument wordt verzuimd, kan Graveerheer zonder melding aan de consument de bestelling ongedaan maken.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Graveerheer te melden.

Artikel 12 – Klachten

 1. Graveerheer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Graveerheer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Graveerheer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Graveerheer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy policy
Graveerheer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Graveerheer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Graveerheer gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Graveerheer verkoopt uw gegevens niet
Graveerheer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Klantenservices

Tel. 053-7901900 
Whatsapp. 053-7901900 
Mail onze klantenservice ›

Graveerheer (onderdeel van Feesd)
Kvk. 56119771
IBAN. NL23ABNA 0534235794
BIC. ABNANL2A
BTW nr. NL002253919B24